De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst.

Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst op de Startzondag, de Gedachtenisdienst, de Kerstnachtdienst, de Top-2000-dienst, vespers, zangdiensten en alternatieve diensten.

Voorzitter: dhr. Harm Hoekerswever // eredienst@pgmeppel.nl, 0522 257115


Beleidsplan kerkmuziek

Muziek en zang in de eredienst
Wanneer de gemeente zingt en musiceert, doet zij dat ‘van harte’. Op deze wijze wil zij God alle eer toebrengen, maar ook geeft zij uiting aan haar gevoelens van angst, bezorgdheid, vreugde en/of dank. Verder wil zij ons boven onszelf (of wat ons belast) uittillen en ons hoop geven.

Door te zingen en te musiceren wordt ook de onderlinge band versterkt (omdat men samen zingt en musiceert) en jonge en oude(re) talenten kunnen erdoor aan het licht komen of van zich laten horen en gemeenteleden kunnen zo hun talent verder ontwikkelen ten dienste van de gemeentezang.

Bovendien is zingen en musiceren gewoon mooi en doen we het omdat we het fijn vinden!

Soorten muziek
Ook in de kerk is een breed scala aan muziek, variërend van klassiek tot lichte muziek (cantates, liedboek, opwekking, popmuziek,  Johannes de Heer, Taizé, Iona etc. etc.)

Uitgangspunt
We constateren dat er een breed aanbod is van muziek, dat smaken verschillen en niet ieder mens door dezelfde muziek (teksten) geraakt wordt. Dit noodzaakt ons ertoe een (gemeente)breed scala aan muziek aan te bieden.  Het verdient de voorkeur dit als leidraad te nemen voor elke viering waarbij vanzelfsprekend accenten gelegd kunnen worden, afhankelijk van de voorganger, de musici of de aard van de viering. Ook kunnen bijzondere vieringen georganiseerd worden die zich richten op bepaalde muziek, bijvoorbeeld Cantate of Opwekking.

Middelen en menskracht

Zang

 • Gemeentesamenzang. Dit is voor de meeste gemeenteleden een belangrijk middel om hun geloof en het samenzijn te ervaren. Daarom zal gemeentezang in vieringen een belangrijke plaats moeten innemen.
 • Cantorij / Projectkoor: een groep zangers die wekelijks oefent en in wisselende samenstelling medewerking verleent aan de vieringen. Het karakter van de gekozen muziek zal afwisselend traditioneel en modern zijn, afhankelijk van het karakter van de eredienst.
 • Projectgroepen en/of solisten:  Er is een lijst van zangers / zangeressen die af en toe medewerking willen verlenen aan de vieringen, bijvoorbeeld om een nieuw lied aan te leren of een onbekend (moeilijk) lied ten gehore te brengen.
 • Koren etc.  Incidenteel is er ook de mogelijkheid om koren van buitenaf mee te laten werken aan de viering. Ze moeten bij voorkeur onderdeel zijn van de liturgie en geen optreden verzorgen. Andere momenten bieden daarvoor betere mogelijkheden.

Begeleiding van de zang

 • Orgel
  Het orgel is het belangrijkste instrument voor de begeleiding van gemeentezang.
 • Piano
  In beide kerkgebouwen is een piano aanwezig, in de Grote Kerk een goede huiskamerpiano en in de Samenstroom een elektrische piano. Een goede vleugel zou een enorme aanwinst zijn na de verbouwing van de Samenstroom.
 • Andere instrumenten
  Er is een lijst van gemeenteleden die een instrument bespelen. Zij kunnen gevraagd worden om de gemeentezang (mede) te begeleiden. Dit kan samenspelend met het orgel maar ook in combo’s. De combo’s kunnen zowel een vaste als een wisselende samenstelling hebben die mede afhankelijk is van de soort muziek die gevraagd wordt (van klassiek tot lichte muziek).
  Ten behoeve van de combo’s doen we er goed aan om middelen aan te schaffen die het spelen mogelijk maken; te denken valt aan versterkers, boxen etc.
 • Beamer en andere ‘elektronische’ middelen (filmpjes, clips etc.).
  Met name op scholen wordt veelal  gebruikt gemaakt van deze middelen. Hoewel ‘livemuziek’ de voorkeur heeft, willen we ook aansluiten bij de leefwereld van kinderen en daarom maken we ook gebruik van deze middelen.

Menskracht

 • Kerkmusicus: de kerkmusicus is de hoofdorganist en de muzikaal (bege)leider van zang- en muziekgroepen in onze gemeente. Omdat we een breed scala aan muziek willen aanbieden, kan hij / zij ondersteund worden door  min of meer professionele musici, zowel gemeenteleden als outsiders.  Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van popmuziek en Evangelische liederen.
 • Organisten: naast de kerkmusicus is er een aantal organisten dat de gemeentezang begeleidt.
 • Musici (zowel professionals als hobbyisten): het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van talenten die in de gemeente aanwezig zijn. Waar dat talent ontbreekt, kan gebruik gemaakt worden van externe talenten.

Kwaliteit
Aan gemeentezang kan iedereen van harte meedoen. Er worden geen kwaliteitseisen aan gesteld. Wel moeten we proberen om de kwaliteit van gemeentezang (verder) te verhogen. Dit kan onder andere door af en toe, voorafgaande aan de viering,  liederen in te oefenen. De kerkmusicus, de cantorij / het projectkoor maar ook projectgroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Van cantorij / projectkoor en van projectgroepen, solisten en musici  mag verwacht worden dat ze voldoen aan een minimum-kwaliteit, waarmee bedoeld wordt dat ze een positieve bijdrage leveren aan de gestelde kwaliteitsdoelen.

Daarnaast moet aan beginnende musici (voornamelijk jonge kinderen en jeugd) de gelegenheid geboden worden om hun talenten te ontwikkelen. Dat hierdoor de kwaliteit wellicht niet volledig gerealiseerd wordt, nemen we voor lief.

Financiën
In dienst van de gemeente is een betaalde kerkmusicus. De organisten krijgen een vergoeding. Daarnaast worden (incidenteel) vergoedingen betaald aan andere medewerkende professionals. In principe werken gemeenteleden gratis mee; het is hun bijdrage aan het gemeente zijn.

Indien nodig kan de kerkmusicus professionele ondersteuning krijgen, mits dit past binnen de vastgestelde begroting.  Daarnaast zou er geld beschikbaar moeten komen voor het aanschaffen van een vleugel en apparatuur, zoals versterkers, boxen etc.