Visie
In het nieuwe beleidsplan van de Diaconie van de PG Meppel wordt de visie van de Diaconie als volgt verwoord: “Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.”
Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde waarin staat dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:
– Het betrachten van onderling dienstbetoon
– Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
– Het deelnemen in de arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
– Het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
– Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. (ordonnantie 8 artikel 3, versie januari 2013)

Taken:
– Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
– Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van  de collectedoelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
– Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
– Binnen de dienst kan een diaken ook ingeschakeld worden bij het kyriegebed of de voorbede.
– Diakenen hebben ook dienst bij avondmaal diensten in de diverse verzorgingshuizen, bij trouwdiensten en huisavondmaal.
– Buiten de kerkdiensten kunnen de taken bestaan uit het aansturen van de ZWO-commissie of afgevaardigde of bestuurslid zijn (zie onder). Ook worden er diaconale acties (bijv. kerstattenties) georganiseerd of wordt er meegeholpen bij het organiseren van speciale diensten (bijv. Kom in Zondag).

Diaconie Protestantse Gemeente Meppel
Vanuit de Diaconie zijn er afgevaardigden naar de Kerkenraad. De Diaconie heeft participaties in de ‘Kleine Nodenhulp’ (deelname aan bestuurlijk overleg), de ‘Arme Kant van Meppel’ (afvaardiging), en ‘De Vaart’ (afvaardiging). ‘De Vaart’ verzorgt een vakantieweek voor mensen met een beperking. In 2014 is het platform ‘Samen Solidair’ opgericht. In dit platform participeren 2 goede doelen die met steun van de diaconie via gerichte acties geld genereren ter ondersteuning van Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso.

Handboek
Leidraad is het “Handboek van de Diaconie Protestantse Gemeente Meppel” . Hierin staan o.a. alle taken, functies en commissies genoemd, met voor iedere activiteit een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden en taken.

Collecterooster
– Het collecterooster wordt 1 x per jaar (in oktober) opgemaakt door de penningmeester in samenwerking met het moderamen van de diaconie.
– De collectedoelen worden in een vergadering vastgesteld.
– Het collecterooster wordt eerst gevuld met de opgaven van de geplande collectes van Kerk in Actie en de verplichte afdrachten volgens de lijst van het college van Kerkrentmeesters. De rest wordt ingevuld uit de “besluitenlijst bestedingsdoelen” met een verdeelsleutel naar regionale-, landelijke-, Europese-, en mondiale doelen.
– Het collecterooster wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
– Steunaanvragen van Kerk in Actie voor acute hulpaanvragen, zoals bij rampen, worden vrijwel altijd gehonoreerd. Directe geldsteun kan worden gerealiseerd uit het Noodfonds, waar iedere maand een keer voor wordt gecollecteerd.
– Collectes van Kerk in Actie worden aangekondigd in Gaandeweg, en op de website PGM diaconie en in de kerk begeleid door een afkondiging van een diaken, een PowerPoint presentatie of eventueel een folder.

Doorlopend wordt er een inzamelingsactie voor mobieltjes, cartridges, postzegels en kaarten georganiseerd. Hiervoor is doos met duidelijk opschrift geplaatst. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie.

Moderamen:
Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl

Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel
Bank: NL92RABO0333127730

RSIN: 824129179