Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

We willen, waar nodig en mogelijk, hulp verlenen aan wie hulp behoeven. In de kerk is de Diaconie verantwoordelijk om hier handen en voeten aan te geven.

Moderamen:
Voorzitter: dhr. G. de Groot, gb.de.groot.1@outlook.com
Scriba: dhr. Nico Middelkoop, nico.middelkoop@ziggo.nl  
Financieel adviseur: dhr. Jaap Luth, tel 0522-259365, jaapanjaluth@home.nl 

Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel
Bank: NL92RABO0333127730

RSIN: 824129179


Algemene informatie Diaconie

Visie
In het nieuwe beleidsplan 2013-2020  van de Diaconie van de PGM Meppel wordt de visie van de Diaconie als volgt verwoord: “Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.”
Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde waarin staat dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:

 • Het betrachten van onderling dienstbetoon
 • Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
 • Het deelnemen in de arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
 • Het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
 • Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. (ordonnantie 8 artikel 3, versie januari 2013)

Taken
De taken van de diakenen vinden deels binnen, deels buiten de kerkdiensten plaats:

 • Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
 • Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van  decollectedoelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
 • Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
 • Binnen de dienst kan een diaken ook ingeschakeld worden bij het kyriegebed of de voorbede.
 • Diakenen hebben ook dienst bij avondmaalsdiensten in de diverse verzorgingshuizen, bij trouwdiensten en huisavondmaal.
 • Buiten de kerkdiensten kunnen de taken bestaan uit het aansturen van de ZWO-commissie of afgevaardigde of bestuurslid zijn (zie onder). Ook worden er diaconale acties (bijv. kerstattenties) georganiseerd of wordt er meegeholpen bij het organiseren van speciale diensten (bijv. Kom in Zondag).

Diaconie Protestantse Gemeente Meppel
De diakenen van beide wijken vergaderen samen. Het dagelijks bestuur bestaat uit diakenen van beide wijken. Er wordt gestreefd om alle activiteiten in de beide wijkgemeenten Stad en Landen en Het Erfdeel zoveel mogelijk hetzelfde te laten verlopen, maar er blijft ruimte voor een eigen identiteit. Een diaken neemt deel aan de vergaderingen van de Diaconie en de vergaderingen van de eigen wijkkerkenraad. Vanuit de Diaconie zijn er ook afgevaardigden naar de Algemene Kerkenraad en Kleine Kerkenraad. De Diaconie heeft participaties in de ZWO-commissie, ‘Kleine Nodenhulp’ (deelname aan bestuurlijk overleg), de ‘Arme Kant van Meppel’ (afvaardiging), en ‘De Vaart’ (afvaardiging). ‘De Vaart’ verzorgt een vakantieweek voor mensen met een beperking. In 2014 is het platform ‘Samen Solidair’ opgericht. 

Handboek
Al enige jaren wordt gewerkt aan de hand van het “Handboek van de Diaconie Protestantse Gemeente Meppel”. Hierin staan o.a. alle taken, functies en commissies genoemd, met voor iedere activiteit een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden.

Collecterooster

 • Het collecterooster wordt 1 x per jaar (in oktober) opgemaakt door de penningmeester in samenwerking met het moderamen van de diaconie.
 • De collectedoelen worden voor alle drie kerken gezamenlijk vastgesteld.
 • Het collecterooster wordt eerst gevuld met de opgaven van de geplande collectes van Kerk in Actie en de verplichte afdrachten vol gens de lijst van het college van Kerkrentmeesters. De rest wordt ingevuld uit de “besluitenlijst bestedingsdoelen” met een verdeelsleutel naar regionale-, landelijke-, Europese-, en mondiale doelen.
 • Er wordt 6 x per jaar een diaconaal collectedoel ingeroosterd, waar bij toerbeurt één van de drie wijken een doel voor de collecte kan bepalen.
 • Het collecterooster wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AK en het College van Kerkrentmeesters.
 • Steunaanvragen van Kerk in Actie voor acute hulpaanvragen, zoals bij rampen, worden in principe altijd gehonoreerd. Directe geldsteun kan worden gerealiseerd uit het Noodfonds, waar iedere maand een
 • keer voor wordt gecollecteerd.
 • Collectes van Kerk in Actie worden aangekondigd in Gaandeweg, het infoblad van het erfdeel en op de website PGM diaconie en in de kerk begeleid door een afkondiging van een diaken, een powerpointpresentatie of eventueel een folder.

Doorlopend wordt er een inzamelingsactie voor mobieltjes, cartridges, postzegels en kaarten georganiseerd. In iedere kerk is een doos met duidelijk opschrift geplaatst. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie.