Introductie:

Start van het Joods Leerhuis:

Begin 2022 kwam er groen licht voor het Joods Leerhuis in de PG Meppel, de Samenstroom.

Waarom Joods, denkt u wellicht?

Graag verwijzen wij naar de brochure “Onopgeefbaar verbonden”. Een handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël. Bij de documenten kunt u deze brochure lezen.

Plaats binnen de geloofsgemeenschap PG Meppel:

Het JLH valt binnen het aandachtsgebied Pastoraat en vorming.

In het woord vooraf van de genoemde brochure, lezen we: Deze brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israël ’ en onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël .

Visies op Israël zijn nog te vaak gepolariseerd. Het gesprek hierover is fundamenteel voor het verstaan van onze identiteit.

Opzet van de JLH avonden:

Joods Leerhuis (JHL) is bedoeld om met elkaar te spreken over onze identiteit in het kader zoals hiervoor genoemd. Kennen we de Joodse identiteit van Jezus?

Geen contrasten Jood en Christen, maar wat verbindt ons ten diepste? Is dat een belijden dat de wortels van ons Christelijk geloof liggen in het Jodendom? Maar dat is het dan ook?

Voor de rest is het grote verhaal van de Eeuwige met zijn volk Israël voor ons niet relevant?

Of toch wel? Gaan we direct van de zondeval (Gen.) naar (Mattheus) , de komst van Jezus?

Wat is dan de relevantie van de tussenliggende boeken in de Bijbel?

Mogelijk zijn we in de tijd “geblokkeerd” geraakt in ons denken over Israël ?

In de gesprekken en studies willen we met elkaar zoeken naar de raakvlakken. Ervaring leert dat bij het openen van de Bijbel de Thora dichterbij komt. De Hebreeuwse context laten we daarbij aan bod komen. Vaak staat er meer dan wij lezen.

Het JLH is dus niet opgezet met als doel dat wij ons als Jood gaan gedragen.

Zij hebben hun eigen cultuur evenals wij.

De Bijbel leert ons dat Jezus werd geboren in een Joods gezin, opgroeide en leefde als Jood.

Hij de Thora las, naar de Synagoge ging, de Sjabbat hield, de Feesten van God vierde, zoals gebruikelijk in Israël tot op vandaag.

Hij stierf als Jood, “Koning der Joden” en dat Hij bij de Eeuwige is als Jood en terugkomt als Jood.

Dat roept ons op om te lezen en te horen hoe Hij in zijn wandel op aarde sprak over

zijn visie op Thora en het leven. De Emmaüsgangers leerde Hij op basis van Wet, Profeten en Geschriften. Toen werden hun ogen/hart geopend.

Het kan zomaar zijn dat we het verhaal van de Messias volop lezen in het verhaal van Jozef.

U /jij bent van harte welkom.

A.D. (Onno) Visser

Hebreeuwse taal

Inleiding:

Het Hebreeuwse alfabet

Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit tweeëntwintig letters. Het zijn allemaal medeklinkers. Ook de letter Alef is een medeklinker. De Alef heeft niet de klank van de ‘a’, zoals je verwachten zou, maar de klank van een harde tik in de keel. De Hebreeuwse letters vormen het zichtbare lichaam van de woorden. De klinkers, de ziel van de taal, zijn onzichtbaar. Met de tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet is het verhaal van de schepping geschreven. De Nederlandse auteur Harry Mulisch schreef over deze tweeëntwintig Hebreeuwse letters .

Vergeet namelijk niet, dat de wereld in het Hebreeuws is geschapen; in een andere taal was dat niet mogelijk geweest, nog het minst in het Nederlands, waarvan zelfs de spelling niet vast staat tot hemel en aarde vergaan. […] Tweeëntwintig letters: Hij (God) ontwierp ze, hakte ze uit, woog ze, combineerde ze en verwisselde ze, elk met alle; door middel van hen vormde Hij de hele schepping en alles wat nog geschapen moest worden”.

Rabbijnen leren al langer dat de schepping plaats heeft gevonden met de Hebreeuwse letters.

Hij sprak en het was er…… en zien het was goed.

De tekst wordt gelezen vanaf rechts naar links. Je begint met lezen ook daadwerkelijk achter in een boek te lezen.

Voorbeeld :

Het Hebreeuwse woord voor brood is lechem, dat zit ook in het woord Bethlehem.

Hebr. Bethlechem, dat is huis van brood.

Van rechts naar links lees je dan “ mehcel”, ofwel zonder medeklinkers “ m.ch.l

Je zult dus vanuit de context van een zin/verhaal moeten bepalen dat er twee e’s

moeten staan.

Ieder Hebreeuws woord kan dus meerdere ( soms tot 70 toe) betekenissen hebben, afhankelijk van de klinkers.

Dit laat zien dat er bij vertalingen , (on)bedoeld verschil in uitleg kan ontstaan.

-toelichting bij de Hebreeuwse letters:

De symbolische betekenis van de Hebreeuwse letters.

Elke Hebreeuwse letter heeft een naam en een eigen identiteit. De betekenis van de Hebreeuwse letters overstijgt de klank waarvoor ze staan. De letters vormen het hart van de taal en van de Hebreeuwse religie. De tweeëntwintig letters van het Hebreeuwse alfabet hebben elk een symbolische betekenis. Ook heeft elke letter in het Hebreeuws een bepaalde getalswaarde.

Alef א

De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Alef. De letter heeft de getalswaarde één. Alef verwijst naar de eenheid en in het bijzonder naar de eenheid van God. Deze letter staat er symbool voor dat er maar één God en Schepper is. Dit wordt verwoord in de centrale belijdenis van Israël: ‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!’ (Deuteronomium 6:4).

Bet ב

Bet is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Bet is de eerste letter van de Thora. De letter heeft een numerieke waard van twee. Doordat twee de getalswaarde van deze letter is staat deze letter voor de dualiteit in de schepping. Met deze dualiteit worden tegenstellingen bedoelt die door God geschapen zijn, zoals dag en nacht, licht en duisternis, de wateren en de droge aarde, de zon en de maan.

Gimel ג

De derde letter van het alfabet, Gimel, heeft een getalswaarde van drie. Deze letter wordt gezien als de brug tussen de tegenstellingen die vanuit de tweede letter, de Bet, zijn ontstaan. De derde letter brengt balans tussen de tegenstellingen. Het gaat dan om een dynamische balans, een evenwicht dat constant in beweging is.

Dalet ד

De Dalet is de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter heeft een getalswaarde van vier. Door de vorm van deze letter krijgt hij zijn betekenis. Sommigen zien in deze letter een gebogen man. De letter symboliseert dan de nederigheid en ontvankelijkheid. Anderen herkennen door de horizontale en verticale lijn van deze letter een traptrede. Dat verwijst naar de structuur om hoger op te komen, om weerstand te overwinnen. Wanneer de Dalet in iemands naam staat, duidt dat op een sterke wil en doorzettingsvermogen. Een Bijbels voorbeeld daarvan is David, die door een sterke wil en veel doorzettingsvermogen koning van heel Israël geworden is.

He ה

De vijfde letter van het alfabet is de He. De getalswaarde van deze letter is vijf. De Hee wordt in verband gebracht met het zijn. Deze letter vertegenwoordigt de gave van het leven. Het is de eerste letter van het Hebreeuwse werkwoord zijn (haya). De letter hee verwijst naar het zijn, de levensessentie van alles wat door God geschapen is.

Waw ו

De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet heeft de getalswaarde van zes. Deze letter, de Waw, wordt geschreven als een verticale lijn. Deze lijn verbindt boven met onder. Daarmee symboliseert deze letter de verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Over deze verbinding tussen hemel en aarde droomt de aartsvader Jakob (Genesis 28:10-22). Door deze zogenaamde Jakobsladder werden hemel en aarde met elkaar verbonden. De letter Waw verwijst met zijn getalswaarde ook naar de zes scheppingsdagen en naar de zes richtingen (links en rechts, boven en beneden, voor en achter).

Zaïn ז

De Zaïn is de zevende letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter staat voor de zevende dag van de schepping. Dat is de dag die de Schepper apart heeft gezet als rustdag: ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk’ (Genesis 2: 2-3). Daarmee is deze zevende letter een bron van harmonie en rust.

Chet ח

De letter Chet is de achtste letter van het alfabet. Deze letter symboliseert het leven. Het gaat dan om het leven dat het biologische leven ontstijgt. Deze letter wordt ook in verband gebracht met de ziel en het spirituele leven. Na de zeven dagen van de schepping komt de mens tot zijn ontplooiing als hij boven de natuurlijke werkelijkheid uit zich in wijsheid en Godsvrucht ontwikkelt.

Tet ט

De Tet, de negende letter van het Hebreeuwse alfabet, staat symbool voor al het goede in de schepping. De essentie van de letter Tet is vrouwelijk. De letterlijke betekenis van deze letter is mand of nest. De getalswaarde van deze letter is negen. Dat staat voor de negen maanden van de zwangerschap. Deze letter heeft de vorm van een baarmoeder.

Jod י

De Jod is qua vorm de kleinste letter van Hebreeuwse alfabet. Het is de eerste letter van de naam van de Heer (JHWH). De Jod is daarmee het symbool voor het Heilige, voor de Schepper van hemel en aarde. De letter staat voor de eenheid van de schepper, maar ook voor de veelvoud. De Jod heeft namelijk de getalswaarde tien en tien wordt in de Bijbel gebruikt om veelvouden aan te geven.

Kaf כ

De elfde letter van het Hebreeuwse alfabet is de Kaf. De letterlijke betekenis van deze letter is de holle palm van de hand. Deze letter is als het ware een soort komvormige, uitgestrekte handpalm die klaar is om te ontvangen. Deze letter die wordt geschreven als een lijn met een gebogen vorm. Deze letter leert de mens te buigen en zijn eigen belangen bij te sturen. De getalswaarde van deze letter is twintig.

Lamed ל

De Lamed is de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter staat symbool voor het leren. Met dit leren wordt een spiritueel leren bedoeld. Het gaat om het leren dat leidt tot geestelijke groei. De lamed wordt geschreven als een golvende beweging. Deze letter staat voor de constante bewegingen en veranderingen in de natuur. Deze letter staat voor het getal dertig.

Mem מ

De letter Mem is staat voor water. Het water van wijsheid en van de Thora worden daarmee bedoeld. In de Bijbel wordt er gesproken over dorst naar de Heer. In Psalm 42 vers 3 staat bijvoorbeeld: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God’. Men, de dertiende letter van Hebreeuwse alfabet. Verwijst naar het water dat God geeft. De letter Mem heet een getalswaarde van veertig. Veertig is een bijzonder getal in de Bijbel. Veertig jaar verbleef het volk Israël in de woestijn voordat de het beloofde land konden binnen trekken. Deze getalswaarde van deze letter is veertig.

Noen נ

De Noen is de letter die symbool staat voor trouw en voor de ziel. Ook staat deze letter voor de nederigheid, omdat de Noen zowel van onder als van boven gebogen is. In het Aramees betekent de letter Noen vis. Sommigen zien deze letter dan voor de vis die zwemt in het water van de Thora. Het water van de Thora verwijst naar de vorige letter, de Mem. De getalswaarde van de Noen is vijftig.

Samech ס

De vijftiende letter van het Hebreeuwse alfabet is de Samech. Deze letter staat symbool voor de bescherming die wij van God ontvangen. De omtrek van deze letter duidt op God, de Heer. Het binnenste in de letter verwijst dan naar zijn schepping die veilig is, omdat ze beschermd wordt door de Schepper zelf. De getalswaarde van deze letter is zestig.

Ajien ע

De Hebreeuwse letter Ajien wordt in verband gebracht met de tijd. Deze zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet staat voor de toekomst en voor de eeuwigheid. Het leert de mens verder te kijken dan het huidige moment. De letter Ajien symboliseert het met open ogen verder te kijken dan onze eigen werkelijkheid. Deze letter heeft een numerieke waarde van zeventig.

Pee פ

De letter Peh is de zeventiende letter van Hebreeuwse alfabet. Deze letter symboliseert de mond. Deze letter verwijst naar de kracht van spraak. Deze kracht wordt verwoord in het Bijbelboek Spreuken 18: 21: ‘Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten’. Of zoals Jacobus schrijft in het Nieuwe Testament: ‘Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam’ (Jacobus 3: 5-6). Deze letter leert de mens voorzichtig te spreken. De letter Pee staat voor het getal tachtig.

Tsaddie צ

De Tsaddie staat symbool voor de tsaddik. Een tsaddik is een man die rechtvaardig is voor God. Het is een vroom en godsdienstig persoon. Een tsaddik streeft ernaar om eerlijk te zijn. Rechtvaardigheid en het goede doen zijn belangrijk voor hem. De achttiende letter van het Hebreeuwse alfabet staat voor alles waar een tsaddik naar streeft. De getalswaarde van deze letter is negentig.

Koef ק

De letter Koef is de negentiende letter van het Hebreeuwse alfabet. De betekenis van het deze letter is de achterkant van het hoofd. Ander betekenissen van de letter Koef zijn het oog van een naald en aap. De aap staat voor het dierlijke in de mens. Deze letter daagt de mens uit het dierlijke te overstijgen en te leven zoals de Schepper het bedoeld heeft. Deze letter heeft een numerieke waarde van honderd.

Reesj ר

De twintigste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Reesj. De betekenis van deze letter is leider of hoofd. Vanuit deze betekenis staat deze letter symbool voor grootheid. De letter Reesj staat voor het oneindige en voor exponentiële groei. De getalswaarde van deze letter is tweehonderd.

Sjien ש

De Sjien is de eenentwintigste letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter wordt verbonden met vuur en transformatie. Deze letter heeft qua vorm drie tanden. De letterlijke betekenis van deze letter is dan ook tand, maar in de vorm van de drie tanden kunnen ook drie vlammen worden gezien. Het zijn de vlammen die het leven reinigen en zuiveren van ongerechtigheid. Deze letter kan ook laten zien dat het goed is om voor het evenwicht in de natuur te kiezen. Van de drie tanden die deze letter vormen zijn de uiteinden de extremen. De middelste tand balanceert daartussen en weet zo de gulden middenweg te vinden. De getalswaarde van deze letter is driehonderd.

Taw ת

De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is de Taw. Het is de tweeëntwintigste letter. Deze letter is een teken en een zegel. De Taw staat symbool voor de waarheid en voltooiing. Met deze letter wordt het Hebreeuwse alfabet voltooid. Met dit alfabet is de waarheid van de Thora opgeschreven. De Taw is de laatste letter van het eerste woord van de Thora ‘bereshit’, ‘in het begin’. In dat begin heeft de Schepper het hele leven, het bestaan van alles wat er is, in gang gezet. In dat woord zijn aanvang en voltooiing verbonden. In dat woord is de voltooiing nooit een einde, maar telkens weer een nieuw begin. De getalswaarde van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet is vierhonderd.

Overzicht van de Hebreeuwse letters, van rechts naar links te lezen:

Thora

-inleiding


De indeling van de Thora
De Thora omvat de
vijf eerste boeken van de bijbel
; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, samen ook wel ‘
Pentateuch
’ (= vijfdelig boek) genoemd.
De 5 boeken van de Thora zijn als de vingers van een hand. Ze zijn verschillend, maar toch met elkaar verbonden. De eerste vier boeken lijken qua vorm en inhoud sterk op elkaar. In het Hebreeuws zijn ze dan ook aan elkaar verbonden door het woordje “en…”.
Deuteronomium (dat tweede wet) betekent lijkt een soort herhaling en samenvatting van de eerste vier boeken. Hij staat er a.h.w. tegenover, zoals de duim tegenover de vier vingers kan worden gezet.
De hand is in de bijbel het symbool van Gods handelen. En juist daarover spreekt de Thora.
Zoals het menselijk lichaam een symmetrische opbouw heeft, waarbij de ledematen, maar ook een aantal organen in tweevoud aanwezig zijn, zo vinden we eveneens in de Thora een duidelijk symmetrisch patroon.


Hetzelfde patroon zien we terug in andere Bijbelboeken zoals in de 5 hoofdstukken van Klaagliederen. Zo bestaan de Psalmen uit 5 boeken. (Zie het opschrift boven b.v. Psalm 42)


De indeling van de Psalmen:
HET EERSTE BOEK DER PSALMEN – PSALM 1- 41
HET TWEEDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 42- 72
HET DERDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 73- 89
HET VIERDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 90-106
HET VIJFDE BOEK DER PSALMEN – PSALM 107-150De inhoud van de Thora
De Thora handelt over hetgeen was, hetgeen is en hetgeen geschieden zal (vgl. Opb. 1:19). Het doel van de Thora is niet om voor ons als geschiedenisboek te dienen, noch als handboek voor de archeologie of de geologie, maar het is een profetisch boek. De Thora vertelt op een vaak verhalende manier over Gods Verlossingsplan en de toekomst van de wereld.
Er wordt verteld hoe we deel kunnen hebben aan de verlossing en welke rol Israël daarin speelt. De Thora is een boek van verlossing voor mensen in slavernij en van troost en van hoop voor hen die leven in een gebroken wereld.
De overige boeken van de bijbel borduren voort op hetgeen in de Thora is geopenbaard en nog nooit is God van dit plan afgeweken!
Bron: Peter&Vanessa Steffens.

Wet,Profeten en Geschriften (Joodse indeling)


Wet, Profeten en Geschriften
(Joodse indeling)
1.
DE TORA
(5 BOEKEN)
GENESIS (BERESHIET)
EXODUS (SHEMOT)
LEVITICUS (WAJIKRA)
NUMERI (BEMIDBAR)
DEUTERONOMIUM (DEWARIEM)
2.
DE PROFETEN
(Newie’iem) (21 BOEKEN)
* EERSTE / VROEGE PROFETEN (6 BOEKEN)
JOZUA (JEHOSHOE’A)
RICHTEREN (SHOFTIEM)
I + II SAMUËL (SHMO’EL)
I + II KONINGEN (MELECHIEM)
*
LATE / LAATSTE PROFETEN
(3 BOEKEN)
JESAJA (JESHAJAHOE)
JEREMIA (JERMIJAHOE)
EZECHIËL (JECHEZKEL)
*
KLEINE PROFETEN
(Newie’iem) (12 BOEKEN)
HOSEA (HOSHEA)
JOËL
AMOS
OBADJA (OWADJAH)
JONA
MICHA
NAHUM (NACHOEM)
HABAKUK (CHABAKOEK)
ZEFANJA (TSEFANJAH)
HAGAÏ (CHAGAI)
ZACHARIA (ZECHARJAH)
MALEACHI
3.
GESCHRIFTEN
(Ketoewiem) (13 BOEKEN)
PSALMEN (TEHILIEM)
SPREUKEN (MISHLEE)
JOB (IEJOW)5 FEESTROLLEN
HOOGLIED (SHIER HA’SHIRIEM)
RUTH (ROET)
KLAAGLIEDEREN (EECHA)
PREDIKER (KOHELET)
ESTER
DANIEL
EZRA
NEHEMIA (NECHEMJA)
I + II KRONIEKEN (DIWREE HAJAMIEM)
Bron: Peter&Vanessa Steffens.
Opmerking JLH PG Meppel:


Opmerkelijk dat de boeken in Thora beginnen met 5 in getal en de Profeten met
21 in getal. Totaal 26. De getalswaarde van de onuitsprekelijke naam van de
Eeuwige , “JHWH “ is ook 26.


De geschriften tellen 13 boeken en duiden op het woord échad met getalswaarde 13.
De geloofsbelijdenis van het Joodse volk is:


Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
En gij zult Adonai uw God liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
En deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan.
En gij zult ze als een teken op uw hand binden en zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
En gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Bijeenkomsten 2023

19-1-2023

16-2-2023

16-3-2023

13-4-2023

11-5-2023

14-9-2023

19-10-2023

16-11-2023

14-12-2023

-Aanvangstijd 20.00 uur en Afronding 21.30 uur.

-Locatie: PG Meppel De Samenstroom, Groenmarktstraat 2 Meppel