De kerkenraad is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van beleid aangaande alles wat te maken heeft met de kerkelijk gemeente. De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, een notulist, predikanten, pastorale ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderlingen kerkrentmeester, diakenen, ouderling Eredienst en ouderling Vorming en Toerusting.


De kerkenraad vergadert op de 3e donderdag van de maand.

Het dagelijks bestuur (Moderamen) wordt gevormd door: