Privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Meppel

Over deze privacyverklaring


Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn privacy en het bieden van een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.


Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.


Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.
De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.


Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen
U heeft er recht op dat zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze te beveiligen en privacyregels toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan vermeld onderaan dit document.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Meppel (*)


Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Kerkelijk Bureau

Groenmarktstraat 4, 7941 KS Meppel.
Tel. 06-19235792
E-mail: info@pgmeppel.nl.

Overweging 78 bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
(*) Een gemeente of diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland verwerkt niet op grootschalige wijze persoonsgegevens en is daarom niet verplicht tot het aanstellen van een functionaris persoonsgegevens. Een nadere onderbouwing van dit standpunt is op te vragen bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen – dat zijn de leden in ruime zin – de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad van uw wijkgemeente. Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van bovenstaande rechten kunt u zich vervoegen bij het Kerkelijk Bureau.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand de tijd, te rekenen vanaf uw verzoek, om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen, het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.[**]

[**] Artikel 23 lid 1, aanhef en onder i Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De specifieke verwerkingen van persoonsgegevens die Protestantse Gemeente Meppel uitvoert, bestaan uit de volgende activiteiten:

Verwerkingen vanwege de algemene organisatie en ledenadministratie Protestantse Gemeente Meppel

Vanuit het functioneren van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie, waarbij ook interne communicatie tussen leden als gerechtvaardigd belang dient. In de onderstaande uitleg staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

 • Algemene Organisatie
  De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden
  persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen. Daarop staan vermeld de voor- en achternamen, de woonplaats en het geslacht. De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.
 • Ledenadministratie
  De Protestantse Kerk Nederland maakt gebruik van een ledenadministratie. De Protestantse Gemeente Meppel beheert deze administratie van de leden die aangesloten zijn bij de Protestantse Gemeente Meppel.
  Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
 • naam en voornamen c.q. voorletters;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

Alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend;
 • belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;
 • kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden,
 • wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken;
 • datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;

gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:

 • datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • datum van overlijden
 • datum van vertrek naar het buitenland,
 • datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk,
 • datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn
 • datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9;
 • de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.

Naast deze meer algemene uitwerking en toepassing van gegevensbescherming moeten uiteraard ook de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Centrale Diaconie nog meer sprecifieke zaken regelen.

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 • De gemeente heeft ter coördinatie gegevensbescherming het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Meppel (PG Meppel) aangewezen.
 • De Kerkenraad evalueert jaarlijks het privacy-beleid (inclusief de privacyverklaring).
 • Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van PG Meppel worden geïnformeerd over het privacybeleid van PG Meppel. De privacyverklaring wordt met enkele achterliggende stukken geplaatst op de website van PG Meppel.
 • De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van PG Meppel door ofwel toezending van het privacyverklaring, of via de website van PG Meppel en de websites van de wijkgemeenten.
 • Bezoekers van de wijkgemeenten kunnen via de website van PG Meppel of wel de wijkgemeente kennis nemen van het privacybeleid van PG Meppel.
 • Zowel binnen PG Meppel centraal als binnen de wijkgemeenten bestaat de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.
 • Binnen PG Meppel bestaat de afspraak dat met betrekking tot wachtwoorden, waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerkelijke gemeente, deze jaarlijks worden gewijzigd.
 • De PG Meppel beveiligt persoonsgegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.