All Sermons
Samen geroepen
Bible Passage Johannes 1: 35 - 52

Samen geroepen

  • Siebe Sijtsema
Date preached 23 January 2022

De roeping van de eerste discipelen. Alle vier de evangelisten verhalen er van maar Johannes doet dat op geheel eigen wijze. Bij Marcus, Mattheus en Lucas ligt het accent op wat je achterlaat of verliest als je Jezus volgt. Geroepen worden is vooral: weggeroepen worden, het oude vertrouwde loslaten.
Bij Johannes echter gaat het niet om wat je kwijt raakt maar om wat je vindt: rust, je bestemming, God; geroepen worden is  thuiskomen.

“Wat zoeken jullie?”  vraagt Jezus aan de 2 leerlingen van Johannes de Doper  die hem gevolgd zijn.

“Meester, waar logeert U”

“Kom zelf maar kijken”, antwoordt Jezus.

Zij kwamen, zagen het en zijn niet meer weggegaan.

Deze zoekers vinden bij Jezus een thuis, geestelijk onderdak, en op hun beurt vinden zij weer anderen. Andreas vindt zijn broer Simon, Jezus vindt Filippus en Filippus vindt Nathanaël.
Het is een bont gezelschap, te beginnen bij Andreas en zijn niet bij name genoemde maatje, de mysteryguest die in het evangelie van Johannes steeds weer opduikt en van wie vermoed wordt dat het de evangelist himself is. Zij komen uit de kring van Johannes de Doper, een strenge, bijna sektarische gemeenschap
die het accent legt op vasten, zonde, boetedoening.
Heel anders dan Simon die van Jezus de naam Petrus krijgt; een Griekse naam en daarmee symbool voor de moderne Griekse wereldburgers. In onze tijd zou hij misschien een Engelse naam gekregen hebben. Deze Petrus zal later, op het eerste apostelconvent, ervoor pleiten om ook niet-joden toe te laten tot de gemeente.
En dan Filippus die, zo lezen we in het boek Handelingen, werkzaam is onder de Samaritanen. Zij hebben zich afgescheiden van het Jodendom en een eigen heiligdom gesticht op de berg Gerizim.
Tenslotte Nathanaël, een verhaal apart. Hij krijgt de meeste aandacht en dat is niet zomaar. Jezus noemt hem: “Een ware Israëliet in wie geen bedrog is”.
Het is een duidelijke verwijzing naar Jakob, de bedrieger, die later Israël genoemd wordt. Nathanaël is de vertegenwoordiger van het officiële Jodendom;
Hij zit onder de vijgenboom, dé plek om je terug te trekken, te bidden en de Schriften te bestuderen.
Maar deze ware Israëliet, die de schriften zo goed kent, heeft evenals veel van zijn volksgenoten, moeite met Jezus want “Kan er iets goeds komen uit Galilea?”

“Je zult de hemel geopend zien” zegt Jezus “en net als Jakob in Bethel, engelen zien opklimmen en neerdalen naar de Mensenzoon”.
Deze ware Israëliet vindt wat hij in de schriften zocht: De Messias Die de verbinding is tussen hemel en aarde.

Jezus is duidelijk niet kieskeurig in wie Hij roept maar verzamelt om zich heen een veelkleurig gezelschap van strenge Dopersen, moderne wereldburgers, Samaritanen die zich niet thuis voelen in de tempel en een traditiegetrouwe Israëliet.  Dit is Oecumene zoals het bedoeld is: Gelovige zoekers die, hoe verschillend ook, bij Jezus een thuis vinden en die op hun beurt opgeroepen worden om, zonder onderscheid des persoons, een thuis te zijn voor en onderdak te bieden aan  we op zoek zijn naar God, Jezus, de zin van en in het leven.
En ja….in zo’n pluriforme gemeenschap is het een kwestie van geven en nemen. Je raakt misschien dingen kwijt waaraan je persoonlijk gehecht bent of je moet loslaten waaraan je heel lang vast gehouden hebt. Zo zien de Dopersen dat Jezus veel vrijer is dan Johannes. De Samaritaan ervaart dat ook voor hem plek is in de gemeenschap van Gods volk. De wereldburger die uit is op verandering en vooruitgang, leert traditie te waarderen en de ware Israëliet aanvaardt de Kanaänese vrouw en de Romeinse hoofdman als zuster en broeder.

Ook in onze gemeente  stromen heel veel verschillende gelovigen  samen onder één dak. Het betekent samen een weg zoeken, geven en nemen omdat je niet alles kunt behouden wat je had. En ja…. dat kost misschien moeite, doet pijn of verdriet. Laten we daar oog voor hebben.
Maar hopelijk zien we ook wat Johannes ons wil laten zien: Hoe het samenstromen van al die veelkleurige gelovigen hen verrijkt  want ze vinden huisgenoten die  Christus willen volgen in het geloof dat ze samen vinden wat ze zoeken: geestelijk onderdak, een thuis, nieuw elan, hoop in bange dagen.
Ze vinden er een God in al Zijn of Haar veelkleurigheid.
Amen