Begin 2022 kwam er groen licht voor het Joods Leerhuis in de PG Meppel, de Samenstroom.

Waarom Joods, denkt u wellicht?

Graag verwijzen wij naar de brochure “Onopgeefbaar verbonden”. Een handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël. Bij de documenten kunt u deze brochure lezen.

Plaats binnen de geloofsgemeenschap PG Meppel:

Het JLH valt binnen het aandachtsgebied Pastoraat en vorming.

In het woord vooraf van de genoemde brochure, lezen we: Deze brochure wil mensen met elkaar in gesprek brengen over ‘de weg van God met Israël ’ en onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël .

Visies op Israël zijn nog te vaak gepolariseerd. Het gesprek hierover is fundamenteel voor het verstaan van onze identiteit.

Opzet van de JLH avonden:

Joods Leerhuis (JHL) is bedoeld om met elkaar te spreken over onze identiteit in het kader zoals hiervoor genoemd. Kennen we de Joodse identiteit van Jezus?

Geen contrasten Jood en Christen, maar wat verbindt ons ten diepste? Is dat een belijden dat de wortels van ons Christelijk geloof liggen in het Jodendom? Maar dat is het dan ook?

Voor de rest is het grote verhaal van de Eeuwige met zijn volk Israël voor ons niet relevant?

Of toch wel? Gaan we direct van de zondeval (Gen.) naar (Mattheus) , de komst van Jezus?

Wat is dan de relevantie van de tussenliggende boeken in de Bijbel?

Mogelijk zijn we in de tijd “geblokkeerd” geraakt in ons denken over Israël ?

In de gesprekken en studies willen we met elkaar zoeken naar de raakvlakken. Ervaring leert dat bij het openen van de Bijbel de Thora dichterbij komt. De Hebreeuwse context laten we daarbij aan bod komen. Vaak staat er meer dan wij lezen.

Het JLH is dus niet opgezet met als doel dat wij ons als Jood gaan gedragen.

Zij hebben hun eigen cultuur evenals wij.

De Bijbel leert ons dat Jezus werd geboren in een Joods gezin, opgroeide en leefde als Jood.

Hij de Thora las, naar de Synagoge ging, de Sjabbat hield, de Feesten van God vierde, zoals gebruikelijk in Israël tot op vandaag.

Hij stierf als Jood, “Koning der Joden” en dat Hij bij de Eeuwige is als Jood en terugkomt als Jood.

Dat roept ons op om te lezen en te horen hoe Hij in zijn wandel op aarde sprak over

zijn visie op Thora en het leven. De Emmaüsgangers leerde Hij op basis van Wet, Profeten en Geschriften. Toen werden hun ogen/hart geopend.

Het kan zomaar zijn dat we het verhaal van de Messias volop lezen in het verhaal van Jozef.

U /jij bent van harte welkom.

A.D. (Onno) Visser