Beeldmerk De Samenstroom

Pierre van Leeuwen beschrijft de achtergrond van het door hem ontworpen logo:

De naam De Samenstroom drukt uit dat in dit Kerkelijk Centrum, mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen. Een stroom is in beweging, is levend water. Zo ook zijn wij als Protestantse Gemeente in beweging en zoeken we onze weg in geloof waarbij we willen samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving.


Ook verwijst de naam naar de historie van Meppel waar vroeger op de Groenmarkt een eiermarkt was die mensen deed samenstromen. Bovendien liep er een gracht van de Tipbrug via de Prinsengracht en Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein waar de Grote Kerk staat.

Bij het ontwerpen van het logo werd ik geïnspireerd door een aantal van deze uitgangspunten.

Bij de eerste schetsen op papier viel mijn oog op een aantal woorden die in de naam naar voren komen.

Samen, Stroom Amen & Mens

Daarom heb ik de letter A in een golfbeweging laten vloeien.

De letters S wat vergroot en de medeklinkers feestelijk laten dansen tussen de rest zo heb ik geprobeerd het geheel in beweging te brengen

Kortom: De Samenstroom is de kerk waar mensen samen komen om hun geloof te belijden Amen!

Grote of Mariakerk

De Grote of Mariakerk is een monumentale kerk, gelegen aan de Grote Markt in Meppel en een hoofdingang aan de Hoofdstraat in Meppel.

Nadat Meppel in het jaar 1422 kerkelijk zelfstandig werd, begon men in het daarop volgende jaar met de bouw van een eigen parochiekerk. Uit die tijd stamt ook de naam Mariakerk. In 1459 werd het koor van de huidige kerk ingezegend door de bisschop van Utrecht. In 1491 en in 1504 werden de laatste altaren in de kerk geplaatst. Het zandstenen blad naast de preekstoel is afkomstig van een van deze altaren en wordt momenteel gebruikt als offertafel. 

De noordelijke beuk van de kerk stamt uit 1518 en is veel later in 1780 verder uitgebouwd. In 1598 ging de kerk met de toren in verband met de reformatie over in protestante handen. Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft de kerk erg geleden onder de legering van de troepen van Prins Maurits. 

In 1775 moest de kerk vergroot worden omdat men geen ruimte meer had om alle welgestelden binnen de muren van de kerk te begraven. De vloer was inmiddels al driemaal opgehoogd. In 1780 was de uitbouw klaar. Korte tijd later verbood Napoleon het begraven in de kerk. Alle werk was dus voor niets geweest. 

Het naast de toren gelegen en uit de periode 1760 – 1795 stammende waaggebouw kreeg bij de restauratie van de kerk een verbinding met de kerk en doet nu dienst als predikantenkamer. 

In de “gerfkamer” aan de Hoofdstraat die na 1780 op de plaats van het oude kerspelhuis werd gebouwd hangt een kroonluchter van Venetiaans glas. De Vrienden van de Grote of Mariakerk zetten zich in voor het behoud van de Grote of Mariakerk. Voor meer info kunt u de site raadplegen: https://www.grotekerkmeppel.nl/

[osm_map_v3 map_center=”52.6973,6.1903″ zoom=”16.1″ width=”95%” height=”450″ post_markers=”1″ ]

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

ds. Annemarie Rodenburg

Algemene Kerkenraad

In een gemeente met wijkgemeenten is de Algemene Kerkenraad het overkoepelend orgaan waarin zaken besproken en besloten worden die beide wijkgemeenten aangaan. In de Algemene Kerkenraad zitten vertegenwoordigers van beide wijkgemeenten, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Aan de Algemene Kerkenraad zijn een onafhankelijke voorzitter, scriba en notulist toegevoegd.

Informatiekanalen

We proberen zo goed mogelijk onze gemeenteleden te informeren en te betrekken bij onze gemeente. Daarvoor hebben we, naast deze website, de volgende kanalen:

Kerkblad Gaandeweg
Dit verschijnt elke 14 dagen. Abonneren kan door een bericht te sturen naar secretaris@kerkbladgaandeweg.nl.

Digitale nieuwsbrief
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Meppel
Deze wordt wekelijks op vrijdag toegestuurd. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u een bericht sturen naar nieuwsbrief@pgmeppel.nl.

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Belangrijke adressen


Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903
Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076

Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948
Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205

Kerkmusicus: Johan Smit, kerkmusicus@pgmeppel.nl // 06 25096757

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl

[osm_map_v3 map_center=”52.6967,6.1911″ zoom=”18.5″ width=”95%” height=”450″ post_markers=”1″ ]

Contact

PG Meppel is de Protestantse gemeente in Meppel. Een open en actieve geloofsgemeenschap.


Wilt u iets met ons delen? Stuur dan een mail naar webredactie@pgmeppel.nl.

Kerkelijk Bureau
Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel, 0522 247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl

Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is geopend in de oneven weken van 9.30 tot 11.30 uur geopend.
  • Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.

Bank: NL92 RABO 0373 7250 43 en NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Prot. Gem. Meppel


Overige adressen
Kerkenraad: kerkenraad@pgmeppel.nl
Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl
College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pgmeppel.nl
Pastoraal Team: pastoraat@pgmeppel.nl
Kerkmusicus: kerkmusicus@pgmeppel.nl

PGM-hulplijn:
pgmhulplijn@pgmeppel.nl (Jelly Koot/ Joyca van der Linde) of bel naar 06 24936903 (Leo Tadema)

Pastorale vragen:
Ds Annemarie Rodenburg
annemarierodenburg@hotmail.com // 06 48322848


Informatiekanalen
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl

Verhuur van de Samenstroom:
De zalen en vergaderruimten van De Samenstroom zijn te huur. Neem contact op met onze beheerder.

Startpagina

Nieuws

Voorbereiden op kerst

Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd
Avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te
worden vanbinnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het
kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld; Jezus. Het zijn momenten van
bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase
in ons dagelijks leven.
Iedere dinsdagavond in de adventsperiode wordt er om 19:30 een Avondgebed in
Advent gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door
voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel en hebben een interkerkelijk
karakter. Iedereen is welkom. Verder is er medewerking van de Cantorij onder
leiding van Johan Smit. De Avondgebeden in Advent worden gehouden op dinsdag
29 november, 6 & 13 december in De Samenstroom, Groenmarkt, Meppel. De locatie
van het avondgebed op 20 december volgt later. Zie ook: www.missieinmeppel.nl

Kliederkerk

Op 13 november was er weer een kliederkerk. Kliederkerk is een vorm van kerk zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de
betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Binnen onze kerkelijke gemeente organiseren we Kliederkerk voor kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouders.
Samen ontdekken, samen vieren en samen eten waren de onderdelen.

Na het welkom zongen we het lied: “God kent jou” en mochten de kinderen meedoen met muziekinstrumenten.
Vervolgens gaven we een uitleg over het thema vriendschap. Hebben jullie vriendjes? Hoe heet hij/ zij en wat doe je met je vriendjes? Spelen, elkaar helpen etc.
In de Bijbel staan ook een aantal verhalen over vriendschap. En 1 daarvan gaat over Natan. En Natan heeft 4 hele lieve vrienden. Het verhaal over
vier vrienden werd voorgelezen en aansluitend zongen we het lied: “Wil jij mijn vriendje zijn”.

Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Zo kon er een vriendschapsketting/ armband voor jezelf en voor je vriendje gemaakt worden.
Een vriendschapsslinger worden gekleurd en kon er heerlijk gekliederd worden bij het schildersdoek “allemaal vriendjes”. Ook kon er gespeeld worden
met de duplo of de kapla. Na deze gezellige activiteiten hebben we nog gelezen uit het boek Beer en Vlieg en hoorde we hoe Beer en Vlieg na een
moeilijke start samen toch vriendjes werden. Vriendschap is ook gezelligheid. En daarom vonden we het ook mooi in het jaarthema passen om samen aan tafel te gaan.
De kinderen mochten cake versieren en daarna lekker opeten. De Kliederkerk sloten we samen af door het lied: “De Here zegent jou” te zingen.

Anet Dunnink, Chinie Gritter en Joyca van der Linde Ouderlingen 25-50

Terugblik op de startzondag


Afscheidscadeau voor Ds. Siebe Sijtsema

Als gemeente hebben we ds. Siebe Sijtsema als afscheidscadeau een fotoalbum aangeboden.
Het album heeft hij inmiddels ontvangen en voor wie wil kan het album hieronder bekijken.
Met dank aan Anja Hagedoorn voor het samenstellen van het album en het maken van de foto’s.


‘De Samenstroom

Als naam voor het Nieuwe Kerkelijk Centrum aan de Groenmarkt is gekozen ‘De Samenstroom’.
Via de volgende link kunt u de onthulling van de naam terugkijken: https://youtu.be/PiPEsiTO3Vg
Met deze naam wordt het volgende uitgedrukt:

1. Historisch
De eiermarkt die vroeger op de Groenmarkt was, deed mensen samenstromen.
De gracht liep vroeger vanaf de Tipbrug  over de Prinsengracht, Prinsenstraat (Groenmarkt) naar het Kerkplein.
Een stroom die door de handel nooit stil stond.

2. Symboliek
Water dat stroomt is in beweging (levend water). 
De kerk is voortdurend in beweging en zoekt, als een rivier haar weg. 
Daarbij wil de Protestantse Gemeente samenwerken met verschillende stromingen in de samen-leving. De naam staat voor onze gemeente in een Kerkelijk Centrum, waar mensen met al hun verschillen, kunnen samenstromen