Vacatures

Van de commissie ZNA.
(Zoeken Naar Ambtsdragers)
De commissie ZNA is op zoek naar nieuwe ambtsdragers.
Wij hebben een geweldige mooie kerk en een gezellige kerkenraad maar komen helaas ambtsdragers te kort.Wilt u zelf ambtsdrager zijn of weet u iemand die misschien ambtsdrager wil worden.
Wij hebben vacatures voor pastoraat en het CvK.
Wilt u uw talenten inzetten voor onze kerk dan horen we graag van u! U kunt zich aanmelden bij de scriba.                                                                                  

Lid worden

Lid worden

We heten je graag welkom als lid.
Als je lid wilt worden dan kun je onderstaande formulier invullen of een berichtje sturen aan het Kerkelijk Bureau.
Mocht je eerst nog wat meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met één van de predikanten of de voorzitter van de kerkenraad. Ze helpen je graag verder.
Zodra je je aangemeld hebt als lid, zal iemand van het wijkteam een kennismakingsbezoekje brengen.

  Belangrijke adressen


  Voorzitter Kerkenraad: Leo Tadema, leotadema@hotmail.com // 06 24936903
  Scriba Kerkenraad: Kor van Gijssel, scriba.kr@pgmeppel.nl // 06 53404076

  Voorzitter Diaconie: Gert de Groot, gb.de.groot.1@kpnmail.nl // 0522 24799
  Voorzitter College van Kerkrentmeesters: Berend Bossen, berendbossen@gmail.com // 0522 257948
  Voorzitter Pastoraal Team: Jelly Koot, pastoraat@pgmeppel.nl // 0522 251205

  Kerkmusicus: Marieke Wapenaar, kerkmusicus@pgmeppel.nl

  Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgmeppel.nl
  Kerkblad Gaandeweg: secretaris@kerkbladgaandeweg.nl

  [osm_map_v3 map_center=”52.6967,6.1911″ zoom=”18.5″ width=”95%” height=”450″ post_markers=”1″ ]

  Wie zijn wij?

  De Protestantse gemeente in Meppel is een open en actieve geloofsgemeenschap en telt ongeveer 2500 leden waarvan ruim 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn er een aantal betaalde krachten: 1 predikant, een pastoraal werker, een kerkmusicus, een beheerder en een medewerker op het Kerkelijk Bureau.

  We beschikken op dit moment over 2 Kerkgebouwen: De Grote- of MariaKerk en De Samenstroom. Ons kerkelijk centrum de Samenstroom is alleen in gebruik. Klik hier voor meer informatie over onze kerkgebouw.

  We vinden ‘omzien naar elkaar’ van groot belang. Hoe we dat proberen te doen valt te lezen bij ‘Hoe we kunnen helpen‘.

  Voorgangers
  Klik hier voor meer informatie over onze voorgangers.

  Kerkelijk Bureau
  Groenmarktstraat 2, 7941 KS Meppel, 0522 247452, kerkelijkbureau@pgmeppel.nl
  Bank: NL 92 RABO 0373 7250 43 op naam van Protestantse Gemeente te Meppel

  Bereikbaarheid:

  • Het kerkelijk bureau is geopend in de oneven weken van 9.30 tot 11.30 uur geopend.
  • Telefonisch te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.

  Bijdrage- en financiële administratie: Yvonne Munier, e-mail: administrateur@pgmeppel.nl
  Ledenadministratie: Rolf Bakker, e-mail: ledenadministratie@pgmeppel.nl

  Klik hier voor overige adressen.

  Informatiekanalen
  We proberen zo goed mogelijk onze gemeenteleden te informeren en te betrekken bij onze gemeente. Daarvoor hebben we, naast deze website, de volgende kanalen waarvan de link te vinden is op de startpagina:  Youtube, Facebook, Instagram. 

  Daarnaast hebben we:
  Kerkblad Gaandeweg // Dit verschijnt elke 14 dagen.
  Abonneren kan door een bericht te sturen naar secretaris@kerkbladgaandeweg.nl.
  Digitale nieuwsbrief // Deze wordt wekelijks op vrijdag toegestuurd.
  Wie de nieuwsbrief wil ontvangen kan een berichtje sturen aan  nieuwsbrief@pgmeppel.nl.

  Lid worden
  We heten je graag welkom als lid. Als je lid wilt worden dan kun je dit laten weten aan het Kerkelijk Bureau.
  Mocht je eerst nog wat meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met één van de predikanten of de voorzitter van de kerkenraad. Ze helpen je graag verder (zie contact).
  Zodra je je aangemeld hebt als lid, zal iemand van het wijkteam een kennismakingsbezoekje brengen.

  Diaconie

  Visie
  In het nieuwe beleidsplan van de Diaconie van de PG Meppel wordt de visie van de Diaconie als volgt verwoord: “Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.”
  Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde waarin staat dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:
  – Het betrachten van onderling dienstbetoon
  – Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
  – Het deelnemen in de arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
  – Het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
  – Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

  Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. (ordonnantie 8 artikel 3, versie januari 2013)

  Taken:
  – Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
  – Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van  de collectedoelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
  – Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
  – Binnen de dienst kan een diaken ook ingeschakeld worden bij het kyriegebed of de voorbede.
  – Diakenen hebben ook dienst bij avondmaal diensten in de diverse verzorgingshuizen, bij trouwdiensten en huisavondmaal.
  – Buiten de kerkdiensten kunnen de taken bestaan uit het aansturen van de ZWO-commissie of afgevaardigde of bestuurslid zijn (zie onder). Ook worden er diaconale acties (bijv. kerstattenties) georganiseerd of wordt er meegeholpen bij het organiseren van speciale diensten (bijv. Kom in Zondag).

  Diaconie Protestantse Gemeente Meppel
  Vanuit de Diaconie zijn er afgevaardigden naar de Kerkenraad. De Diaconie heeft participaties in de ‘Kleine Nodenhulp’ (deelname aan bestuurlijk overleg), de ‘Arme Kant van Meppel’ (afvaardiging), en ‘De Vaart’ (afvaardiging). ‘De Vaart’ verzorgt een vakantieweek voor mensen met een beperking. In 2014 is het platform ‘Samen Solidair’ opgericht. In dit platform participeren 2 goede doelen die met steun van de diaconie via gerichte acties geld genereren ter ondersteuning van Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso.

  Handboek
  Leidraad is het “Handboek van de Diaconie Protestantse Gemeente Meppel” . Hierin staan o.a. alle taken, functies en commissies genoemd, met voor iedere activiteit een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden en taken.

  Collecterooster
  – Het collecterooster wordt 1 x per jaar (in oktober) opgemaakt door de penningmeester in samenwerking met het moderamen van de diaconie.
  – De collectedoelen worden in een vergadering vastgesteld.
  – Het collecterooster wordt eerst gevuld met de opgaven van de geplande collectes van Kerk in Actie en de verplichte afdrachten volgens de lijst van het college van Kerkrentmeesters. De rest wordt ingevuld uit de “besluitenlijst bestedingsdoelen” met een verdeelsleutel naar regionale-, landelijke-, Europese-, en mondiale doelen.
  – Het collecterooster wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
  – Steunaanvragen van Kerk in Actie voor acute hulpaanvragen, zoals bij rampen, worden vrijwel altijd gehonoreerd. Directe geldsteun kan worden gerealiseerd uit het Noodfonds, waar iedere maand een keer voor wordt gecollecteerd.
  – Collectes van Kerk in Actie worden aangekondigd in Gaandeweg, en op de website PGM diaconie en in de kerk begeleid door een afkondiging van een diaken, een PowerPoint presentatie of eventueel een folder.

  Doorlopend wordt er een inzamelingsactie voor mobieltjes, cartridges, postzegels en kaarten georganiseerd. Hiervoor is doos met duidelijk opschrift geplaatst. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie.

  Moderamen:
  Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl

  Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel
  Bank: NL92RABO0333127730

  RSIN: 824129179