Algemene Kerkenraad

In een gemeente met wijkgemeenten is de Algemene Kerkenraad het overkoepelend orgaan waarin zaken besproken en besloten worden die beide wijkgemeenten aangaan. In de Algemene Kerkenraad zitten vertegenwoordigers van beide wijkgemeenten, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Aan de Algemene Kerkenraad zijn een onafhankelijke voorzitter, scriba en notulist toegevoegd.

Financieel meedoen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we aan het begin van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwilliger bijdrage te geven aan de kerk via de Actie Kerkbalans. Daarnaast doen we voor het bovenplaatselijke werk een beroep op een financiële bijdrage van gemeenteleden: de voorjaars-/quotumcollecte en de solidariteitskas.

Daarnaast zijn er elke zonder twee collectes: de eerste voor de diaconie en de tweede voor de eigen gemeente.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de Appostel app.

Collectebonnen

Verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau of te bestellen per post.

Beschikbaar per vellen van 20 bonnen: € 0,50, € 1,00 of € 2,00 per bon.

Bestellen per post: u maakte het gewenste bedrag( € 10,00, € 20,00 of € 30,00per vel) over op bankrekening

NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Meppel o.v.v. de gewenste waarde per bon.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Giften

Giften voor de Diaconie kunnen overgemaakt worden op NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel onder vermelding van gift.

ANBI status

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie hebben een ANBI-status:

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Marieke Wapenaar – Appelo

Marieke Wapenaar is sinds 1 januari 20203 als kerkmusicus verbonden aan de Protestantse gemeente te Meppel. Zij leidt de cantorij, is het aanspreekpunt voor kerk muzikale vragen en hoofd van het organistenteam. Voor allerhande (kerk-)muzikale vragen kunt u contact opnemen met: kerkmusicus@pgmeppel.nl of door te bellen naar tel: 06-11431162


Over Marieke Wapenaar – Appelo

Het kerkmuzikale begin ligt voor Marieke bij haar jeugd in Meppel, toen ze bij Nico Verrips in het kinderkoor en later de Cantorij van de Grote- of Mariakerk zong. Muziek en zang bleven haar vergezellen, ook in haar opleiding en werk als maatschappelijk werkster. In haar toenmalige woonplaats Nootdorp is zij ruim 25 jaar geleden in de Prot. Gemeente een kinderkoor en volwassen cantorij begonnen, bijna 20 jaar was ze dirigent van een RK jongerenkoor, had een vrouwenkwartet en een tiener- zanggroepje. Op allerlei  manieren heeft ze in de kerkmuziek ervaring opgedaan, koren geleid en workshops gegeven en heeft via opleidingen tot kerkmusicus in Rotterdam en Den Haag de bevoegdheden behaald voor zowel de Protestantse als de Rooms Katholieke Kerk. Sinds 2020 woont ze weer in Meppel, waar ze na vertrek van Johan Smit de functie van Kerkmusicus in de Samenstroom kreeg.

Met haar inzet voor de zang en muziek in deze gemeente hoopt zij dat, zoals ooit een koorlid van haar verwoordde “ het elastiekje tussen God en de zanger weer wat strakker wordt”.

Al wat ik kan is zingen voor U,
een lied, niet groter dan het hier en nu:
al wat het leven mij zeggen wil zeg ik aan U.

Al wat ik kan is roepen tot U,
een stem, niet groter dan het hier en nu:
al wat mijn adem aan woorden vindt zeg ik aan U.

Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu:
al wat de morgen mij brengen zal dank ik aan U.

Al wat ik kan is zingen van U,
een mens niet groter dan het hier en nu:
al wat U ooit in mijn lied weerklinkt dank ik aan U.

( tekst Henk Jongerius, uit “ zangen van zoeken en zien”)

Nieuwkomers

De coördinator krijgt van het Kerkelijk Bureau door wanneer een nieuw ingekomene in Meppel komt wonen. De contactpersoon ontvangt van de coördinator een inschrijfformulier voor een Nieuwkomer en gaat naar het betreffende adres. Ze verwelkomt de Nieuwkomer(s) en geeft de nodige informatie. Ook overhandigen ze een welkomsttasje met o.a. de foto van het wijkteam.

De contactpersoon vult samen met de Nieuwkomer(s) het inschrijfformulier in en levert dit ingevulde formulier daarna in bij het Kerkelijk Bureau.

Voor gemeenteleden die voor het eerst in Meppel zijn komen wonen, organiseren wij eenmaal per jaar een korte bijeenkomst na de eredienst in de Samenstroom. Dan zijn de nieuwkomers welkom om even met elkaar koffie te drinken en met elkaar kennis te maken in de Samenstroom.
De predikanten en (eventueel) ouderlingen zijn dan ook aanwezig en er zal u in het kort uitleg gegeven worden over het reilen en zeilen van onze wijkgemeente.
De nieuwkomers ontvangen daarvoor tijdig een schriftelijke uitnodiging.

Commissie Eredienst

De commissie adviseert aan de wijkkerkenraad (gevraagd en ongevraagd) betreffende het beleid van de eredienst. De commissie organiseert en bewaakt de organisatie van de erediensten. De commissie bestaat uit betrokken gemeenteleden, twee organisten, de predikanten, een aantal ouderlingen en een afgevaardigde van de Kindernevendienst.

Er zijn erediensten die extra voorbereiding nodig hebben zoals de dienst op de Startzondag, de Gedachtenisdienst, de Kerstnachtdienst, de Top-2000-dienst, vespers, zangdiensten en alternatieve diensten.

Voorzitter: dhr. Harm Hoekerswever // eredienst@pgmeppel.nl, 0522 257115


Protestantse Gemeente Meppel

Van harte welkom bij de Protestantse Gemeente Meppel.

pkn-logo-pkn 1

Ook in deze Coronatijd proberen we volop gemeente te zijn waarbij we ons vanzelfsprekend houden aan de vereiste maatregelen.
Ook wijzen we graag op ons Youtubekanaal en op de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal te volgen (zie rechtsonder op deze pagina bij kerkdiensten luisteren of klik HIER).

Giften en collectes

Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Lees meer bij financieel meedoen.

Bovendien willen we als kerk ook bijdragen aan een betere wereld en mensen steunen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. De Diaconie van onze gemeente is hiervoor verantwoordelijk maar is afhankelijk van het geld dat binnenkomt via collectes en giften. Daarom is elke zondag de eerste collecte voor de Diaconie.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp (hoe dat werkt lees je hier).

Ook andere giften zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel o.v.v. Gift

Ook vraagt de Landelijk Kerk soms om vrijwillig bij te dragen aan bepaalde projecten.

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie van de PG Meppel hebben een ANBI-status.