Financieel meedoen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we aan het begin van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwilliger bijdrage te geven aan de kerk via de Actie Kerkbalans. Daarnaast doen we voor het bovenplaatselijke werk een beroep op een financiële bijdrage van gemeenteleden: de voorjaars-/quotumcollecte en de solidariteitskas.

Daarnaast zijn er elke zonder twee collectes: de eerste voor de diaconie en de tweede voor de eigen gemeente.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de Appostel app.

Collectebonnen

Verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau of te bestellen per post.

Beschikbaar per vellen van 20 bonnen: € 0,50, € 1,00 of € 2,00 per bon.

Bestellen per post: u maakte het gewenste bedrag( € 10,00, € 20,00 of € 30,00per vel) over op bankrekening

NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Meppel o.v.v. de gewenste waarde per bon.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Giften

Giften voor de Diaconie kunnen overgemaakt worden op NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel onder vermelding van gift.

ANBI status

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie hebben een ANBI-status:

ZWO commissie

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De diaconie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn: ‘bevorderen van de beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Zo zijn er kortdurende acties voor bijv. de Voedselbank.

Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor jaarlijkse acties. Die houdt in dat we steeds een kalenderjaar geld inzamelen voor twee goede doelen. De doelen hebben bij voorkeur een directe relatie met Meppel en omgeving, bijvoorbeeld omdat een doel gesteund wordt door een stichting bij ons in de buurt. We staan uiteraard open voor suggesties van gemeenteleden om doelen voor te stellen. Het voordeel van doelen die een directe relatie hebben met Meppel is dat ze daardoor ‘ver weg‘ zijn maar toch ook ‘dichtbij’. De mensen die vanuit Meppel betrokken zijn bij de doelen kunnen immers in de diensten of op gemeenteavonden vertellen over hun doel en ook vragen beantwoorden. Jaarlijkse vragen we in drie speciale diensten aandacht voor ZWO – met de nadruk op de langlopende projecten: het jaarlijkse project en daarnaast voor Samen Solidair (Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso). Op de werelddiaconaat zondagen in februari en in oktober wordt hier aandacht aan gegeven en resultaten van de ondersteuning worden hier ook gemeld.
Welke relatie heeft ZWO met je dagelijkse leven? We vragen aandacht voor wat ZWO kan betekenen voor je eigen handelen hier en nu. Niet iedereen hoeft een stichting op te richten voor een goed doel, ver overzee. U kunt door bewust om te gaan met wat u geeft, koopt en eet ook een bijdrage leveren aan ZWO. Daarbij kunt u denken aan het kopen van Fair Trade producten of bewust kiezen bij welke bank je spaart. Wat doet die bank met uw geld? Maar ook brieven schrijven voor Amnesty International is een manier om je naaste ver weg te steunen. De schrijfacties in onze gemeente worden trouwens verzorgd door gemeenteleden en is geen actie van de ZWO-commissie. Maar we ondersteunen dit van harte.

Als diakenen zijn wij actief voor de ZWO maar we staan ook open voor deelname van gemeenteleden. Dus als je enthousiast bent geworden over wat we doen, neem dan gerust contact met ons op.

Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl

Noodfonds

De eerste collecte van de zondag is vaak bestemd voor diaconaal werk. Deze korte omschrijving dekt de lading behoorlijk. De opbrengsten uit deze collecten worden gebruikt voor alle, door de diaconie gehonoreerde aanvragen, voor financiële steun. Dit kan uiteenlopen van financiële steun dichtbij – het financieel helpen van een gezin waar de koelkast op een wel zeer ongunstig moment kapot gaat – tot financiële steun in het buitenland – denk aan de financiële hulp na bijv. een natuurramp.

Om dit iets meer te structureren is er door de diaconie een noodfonds in het leven geroepen. Hiervoor zal op regelmatige basis worden gecollecteerd. De opbrengsten uit deze collecten zullen uitsluitend worden gebruikt voor noodhulp waar ook ter wereld. We kunnen hierdoor ook sneller inspelen op deze nood. Het organiseren van een collecte inclusief een goede publiciteit vergt minimaal enkele weken. Meestal is de nood echter hoog en acuut waardoor de tijd om iets goed te organiseren vaak ontbreekt. In de toekomst zal daarom acute noodhulp door de diaconie worden gehonoreerd vanuit dit noodfonds. Achteraf wordt u hierover geïnformeerd via Gaandeweg en de bouwstenen.

Noodhulp voor acute nood waar ook ter wereld.

Giften en collectes

Kerk zijn is Pro Deo (voor God). Daarvoor zijn we afhankelijk van financiële steun. Elke zondag is daarom de tweede collecte voor de Kerk. Ook doet onze gemeente in januari mee aan de jaarlijkse Kerkbalans waarbij gemeenteleden gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk.  Lees meer bij financieel meedoen.

Bovendien willen we als kerk ook bijdragen aan een betere wereld en mensen steunen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. De Diaconie van onze gemeente is hiervoor verantwoordelijk maar is afhankelijk van het geld dat binnenkomt via collectes en giften. Daarom is elke zondag de eerste collecte voor de Diaconie.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp (hoe dat werkt lees je hier).

Ook andere giften zijn van harte welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel o.v.v. Gift

Ook vraagt de Landelijk Kerk soms om vrijwillig bij te dragen aan bepaalde projecten.

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie van de PG Meppel hebben een ANBI-status.

Diaconie

Visie
In het nieuwe beleidsplan van de Diaconie van de PG Meppel wordt de visie van de Diaconie als volgt verwoord: “Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.”
Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde waarin staat dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:
– Het betrachten van onderling dienstbetoon
– Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
– Het deelnemen in de arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn.
– Het signaleren van knelsituaties in de samenleving.
– Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. (ordonnantie 8 artikel 3, versie januari 2013)

Taken:
– Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
– Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van  de collectedoelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
– Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
– Binnen de dienst kan een diaken ook ingeschakeld worden bij het kyriegebed of de voorbede.
– Diakenen hebben ook dienst bij avondmaal diensten in de diverse verzorgingshuizen, bij trouwdiensten en huisavondmaal.
– Buiten de kerkdiensten kunnen de taken bestaan uit het aansturen van de ZWO-commissie of afgevaardigde of bestuurslid zijn (zie onder). Ook worden er diaconale acties (bijv. kerstattenties) georganiseerd of wordt er meegeholpen bij het organiseren van speciale diensten (bijv. Kom in Zondag).

Diaconie Protestantse Gemeente Meppel
Vanuit de Diaconie zijn er afgevaardigden naar de Kerkenraad. De Diaconie heeft participaties in de ‘Kleine Nodenhulp’ (deelname aan bestuurlijk overleg), de ‘Arme Kant van Meppel’ (afvaardiging), en ‘De Vaart’ (afvaardiging). ‘De Vaart’ verzorgt een vakantieweek voor mensen met een beperking. In 2014 is het platform ‘Samen Solidair’ opgericht. In dit platform participeren 2 goede doelen die met steun van de diaconie via gerichte acties geld genereren ter ondersteuning van Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso.

Handboek
Leidraad is het “Handboek van de Diaconie Protestantse Gemeente Meppel” . Hierin staan o.a. alle taken, functies en commissies genoemd, met voor iedere activiteit een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden en taken.

Collecterooster
– Het collecterooster wordt 1 x per jaar (in oktober) opgemaakt door de penningmeester in samenwerking met het moderamen van de diaconie.
– De collectedoelen worden in een vergadering vastgesteld.
– Het collecterooster wordt eerst gevuld met de opgaven van de geplande collectes van Kerk in Actie en de verplichte afdrachten volgens de lijst van het college van Kerkrentmeesters. De rest wordt ingevuld uit de “besluitenlijst bestedingsdoelen” met een verdeelsleutel naar regionale-, landelijke-, Europese-, en mondiale doelen.
– Het collecterooster wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.
– Steunaanvragen van Kerk in Actie voor acute hulpaanvragen, zoals bij rampen, worden vrijwel altijd gehonoreerd. Directe geldsteun kan worden gerealiseerd uit het Noodfonds, waar iedere maand een keer voor wordt gecollecteerd.
– Collectes van Kerk in Actie worden aangekondigd in Gaandeweg, en op de website PGM diaconie en in de kerk begeleid door een afkondiging van een diaken, een PowerPoint presentatie of eventueel een folder.

Doorlopend wordt er een inzamelingsactie voor mobieltjes, cartridges, postzegels en kaarten georganiseerd. Hiervoor is doos met duidelijk opschrift geplaatst. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie.

Moderamen:
Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl

Secretariaat: Groenmarktstraat 2, 7941 KS, Meppel
Bank: NL92RABO0333127730

RSIN: 824129179

Appostel FAQ

De collecte betalen met de app Appostel.

Vraag en antwoord

Voldoet Appostel aan de AVG?

 • Met Appostel is alle privacygevoelige informatie alleen inzichtelijk voor de mensen uit uw gemeente. U bepaalt bovendien zelf welke informatie u wel en niet wilt delen binnen de app. Hiermee voldoet Appostel aan de AVG. Dit maakt Appostel een veiliger oplossing dan de diverse openbare kanalen die gemeenten gebruiken om informatie te delen.

Is het financiële gedeelte wel goed afgeschermd?

 • Het financiële gedeelte is alleen te zien voor beheerders, niet voor gemeenteleden.

Wat gebeurt er met de Kerkgeld app?

 • Door de komst van de nieuwe Appostel app vervalt de kerkgeld app. Uiteraard zal er een tijdelijke overgangsperiode zijn. Deze periode zal naar verwachting maximaal 3 maanden zijn.

Op welke manier kan ik de huidige gebruikers informeren over de Appostel app?

 • Er zijn vele mogelijkheden om dit te communiceren. Binnen de app is er een mogelijkheid om een pushbericht aan alle gebruikers te sturen hierover informeren. Op welke manier u een push-bericht kunt versturen leest u in het beheerdersgedeelte bij de handleidingen.

Ik heb de Kerkgeld app al, wat moet ik doen?

 • U moet de nieuwe Appostel app downloaden en installeren. Het is niet nodig een nieuw account aan te maken, u kunt uw huidige inloggegevens gebruiken.

Wat kan ik met Appostel?

 • In Appostel bent u digitaal verbonden met uw kerkelijke gemeente. Appostel biedt u de mogelijkheid om financiële kerkzaken digitaal te doen. Daarnaast vindt u in Appostel de laatste nieuwsberichten van uw kerk, de kerkelijke agenda en vindt u gemakkelijk in de contactenlijst de gegevens van verschillende gemeenteleden terug.

Wat heb ik nodig om de Appostel app te kunnen installeren?

 • U heeft een smartphone nodig met de meest recentste versie van het besturingssysteem of 2 versies daarvoor om de appostel app te kunnen downloaden en installeren.

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor een gift naar de kerkelijke gemeente?

 • Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar, zoals iDEAL en incasso. Daarnaast kunt u ook een tegoed aankopen via iDEAL. Hiermee kunt u geven aan de digitale collecte.

Kan ik mijn giften ook terugzien in mijn account en gebruiken voor mijn aangifte?

 • Ja, dit kan.

Hoe kan ik mijn gegevens uploaden in Appostel?

 • Via uw eigen account.

Moet ik mijn foto bij mijn gegevens uploaden?

 • Het is aan uzelf of u wel of niet een foto uploadt. Vervolgens heeft u de keuze om uw gegevens te delen met anderen. De foto en uw gegevens worden alleen gedeeld binnen de beveiligde omgeving van Appostel van uw eigen kerkelijke gemeente.

De app vraagt om mijn registratienummer. Waar kan ik dat vinden?

 • Elk jaar krijgt u per brief de vraag voor een bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Op het formulier van deze actie vind u uw registratienummer.

De Appostel App

Geef voor je kerk

De app Appostel geeft u de mogelijkheid om digitaal uw geld aan de collecte te geven. Met het live gaan van deze vernieuwde app kunt u veel van uw kerkelijke geldzaken van de Protestantse Gemeente Meppel regelen op één plek. Zo kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen of collectebonnen bestellen. Bent u al gebruiker van de Kerkgeld app, dan kunt u dezelfde inloggegevens gebruiken en hoeft u geen nieuw account aan te maken.

U kunt de app vinden in de appstore van Apple of in de playstore van Google onder de naam Appostel. U kunt ook onderstaande QR-code scannen.

Voor veel gestelde vragen: bezoek de FAQ