Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Actie Oekraïne Goffe en Mascha Hoogsteen

Even lijkt onze wereld stil te staan. Tot ieders verbazing is oorlog in Europa een feit. Angstvallig kijken we toe hoe Oekraïne vecht voor zijn voortbestaan. Dagelijks zijn we getuige van bombardementen, beschietingen en veel ander leed dat onschuldige Oekraïners wordt aangedaan. Massaal slaan de inwoners van het land op de vlucht. Zij zoeken veiligheid in binnen-en buiten land. De nood is hoog en om deze reden vragen wij uw hulp! 

Een aantal gemeenteleden hebben acties op touw gezet om Oekraïner te helpen. A.s. zaterdag gaan 2 transporten op weg. Goederen kunnen nog ingeleverd worden tot a.s. vrijdag 4 maart 21.00 uur. Wat er nodig is en waar je het kunt inleveren, lees je hier:

Kledingactie COA

Persbericht voor nieuwsbrieven kerken en gemeenten in Meppel

Kleding-inzamelactie voor de asielzoekers op de boot in Meppel

Beste gemeenteleden,

Vanuit de COA kwam er een hulpvraag naar het Leger des Heils voor de asielzoekers op de boot aan de Paradijsweg. Nu het steeds kouder wordt, blijken veel van deze mannen geen of weinig winterkleding bij zich te hebben, vandaar de vraag richting het Leger des Heils. De buurthuiskamer met winkel aan de Havenstraat heeft echter weinig winterkleding voor mannen.

Via Missie in Meppel bereiken we veel kerken in Meppel en hebben we snel een inzamelactie opgezet om het Leger des Heils hierin te helpen.

Wat kunt u inbrengen?

Er is behoefte aan lange broeken, truien, sweaters, shirts en winterjassen voor mannen in maat S, M of L, niet groter. Uiteraard moet het heel en schoon zijn.

Sokken en ondergoed mogen erbij, maar dan wel nieuwe. Handschoenen, mutsen en sjaals zijn ook welkom. Zo mogelijk brengen in een bigshopper of grote tas, die we dan weer kunnen meegeven aan de mannen.

U kunt dit zondagochtend 12 december inleveren in de kerk die u bezoekt.

Of brengen op maandagavond 13 december tussen 18.30 en 20.30 naar het Leger des Heils, Havenstraat 13-15 in Meppel.

Hier wordt het gesorteerd en opgehangen en kunnen de mannen op zaterdag 18 december komen ‘winkelen’. Hiervoor is een goede uitgiftemethode bedacht.

Voor die zaterdag zoeken we nog wat vrijwilligers om 1 à 2 uur te helpen en er een mooie activiteit van te maken. Opgeven bij Sarien Horinga, zie onderstaand telnr. en mailadres.

Laten we de mannen in een koude, onzekere tijd letterlijk en figuurlijk onze warmte geven!

Voor meer info kijk op www.missieinmeppel.nl ,

mail naar s.horinga@legerdesheils.nl of bel of app naar 06-25067697

Hulp

Omzien naar elkaar is een wezenlijk kenmerk van gemeente zijn. Dat willen we dan ook proberen zo goed mogelijk te doen. Daarom stellen we het op prijs dat jullie ons op de hoogte brengen van belangrijke levensmomenten want dat stelt ons in staat om te helpen. Hoe? Lees verder ( bij ‘Hoe kunnen we helpen’).

Financieel meedoen

Kerk zijn is Pro Deo (voor God) maar niet gratis.  Daarom vragen we in januari van elk jaar aan gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te geven aan de kerk (actie Kerkbalans).

Daarnaast zijn er elke zondag twee collectes: de 1e voor de Diaconie en de 2e voor de Kerk.

Meedoen aan de collecte kan door te geven in de collectezak of via de appostelapp/

Collectebonnen

Verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau of te bestellen per post.

Beschikbaar per vellen van 20 bonnen: € 0,50, € 1,00 of € 2,00 per bon.

Bestellen per post: u maakte het gewenste bedrag( € 10,00, € 20,00 of € 30,00per vel) over op bankrekening

NL21 INGB 0680 0646 05 t.n.v. Protestantse Gemeente te Meppel o.v.v. de gewenste waarde per bon.

Als uw betaling is ontvangen worden de bonnen u toegestuurd.

Giften

Giften voor de Diaconie kunnen overgemaakt worden op NL92RABO0333127730 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Meppel onder vermelding van gift.

ANBI status

Zowel de Protestantse Gemeente Meppel als de Diaconie hebben een ANBI-status:

Hoe we kunnen helpen

Wij willen graag betrokken zijn bij jullie en zeker bij belangrijke levensmomenten.  Dat kunnen mooie en vrolijke momenten zijn maar ook verdrietige, zoals een overlijden. Dan ook willen we graag naast je staan en waar mogelijk helpen. U kunt ook in het stilte centrum terecht mocht u daar behoefte aan hebben. U kunt dan een kaarsje aansteken.


Mochten er vragen zijn van heel andere aard, neem dan contact op met iemand van het wijkteam, een predikant of de voorzitter van de kerkenraad.

Kerkradio

Contactpersoon: dhr. B. Nijkamp, tel: 0522-259623, email: anijkamp@ziggo.nl

De uitzendingen van de erediensten vanuit de Samenstroom zijn overal in Nederland via internet te beluisteren op computer, laptop of speciaal internetkastje.
U kunt voor een korte periode of voor onbepaalde tijd gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor info en ook voor inlichtingen betreffende gebruik van de kerkradio tijdens bijzondere erediensten, rouw- en trouwdiensten kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen:
Dhr. B. Nijkamp               tel. 0522-259623       e-mail: anijkamp@ziggo.nl
Dhr. B. Wedda                 tel. 0522-281117
Dhr. J. de Roo                 tel. 0522-256534

Kerktaxi

Contactpersonen:
Renske en Carel Gijsberts taxi@pgmeppel.nl

Voor gemeenteleden die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de kerk te gaan, is er de kerktaxi.
Er zijn autobezitters die zich hebben opgegeven om eens in de zoveel tijd met hun auto een gemeentelid van huis op te
halen en naar vde kerk te brengen. Hoe meer kerktaxi’s er kunnen rijden, hoe minder vaak men aan de beurt is.
Gaat u ook met uw auto naar de kerk en is er nog een plaats vrij? Wilt u er dan over na denken om zich op te geven voor de kerktaxi?

ZWO commissie

De letters ZWO staan voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De diaconie richt zich daarbij op twee hoofdthema’s. Dat zijn: ‘bevorderen van de beeldvorming en betrokkenheid bij ZWO’ en ‘bewustwording van de relatie van ZWO met ons eigen dagelijkse leven’. Zo zijn er kortdurende acties voor bijv. de Voedselbank.

Om de beeldvorming en betrokkenheid te bevorderen hebben we als belangrijkste middel gekozen voor jaarlijkse acties. Die houdt in dat we steeds een kalenderjaar geld inzamelen voor twee goede doelen. De doelen hebben bij voorkeur een directe relatie met Meppel en omgeving, bijvoorbeeld omdat een doel gesteund wordt door een stichting bij ons in de buurt. We staan uiteraard open voor suggesties van gemeenteleden om doelen voor te stellen. Het voordeel van doelen die een directe relatie hebben met Meppel is dat ze daardoor ‘ver weg‘ zijn maar toch ook ‘dichtbij’. De mensen die vanuit Meppel betrokken zijn bij de doelen kunnen immers in de diensten of op gemeenteavonden vertellen over hun doel en ook vragen beantwoorden. Jaarlijkse vragen we in drie speciale diensten aandacht voor ZWO – met de nadruk op de langlopende projecten: het jaarlijkse project en daarnaast voor Samen Solidair (Stichting Meppel voor Jemen en Stichting Ondersteuning Christenen Burkina Faso). Op de werelddiaconaat zondagen in februari en in oktober wordt hier aandacht aan gegeven en resultaten van de ondersteuning worden hier ook gemeld.
Welke relatie heeft ZWO met je dagelijkse leven? We vragen aandacht voor wat ZWO kan betekenen voor je eigen handelen hier en nu. Niet iedereen hoeft een stichting op te richten voor een goed doel, ver overzee. U kunt door bewust om te gaan met wat u geeft, koopt en eet ook een bijdrage leveren aan ZWO. Daarbij kunt u denken aan het kopen van Fair Trade producten of bewust kiezen bij welke bank je spaart. Wat doet die bank met uw geld? Maar ook brieven schrijven voor Amnesty International is een manier om je naaste ver weg te steunen. De schrijfacties in onze gemeente worden trouwens verzorgd door gemeenteleden en is geen actie van de ZWO-commissie. Maar we ondersteunen dit van harte.

Als diakenen zijn wij actief voor de ZWO maar we staan ook open voor deelname van gemeenteleden. Dus als je enthousiast bent geworden over wat we doen, neem dan gerust contact met ons op.

Diaconie: diaconie@pgmeppel.nl